Založ si blog

VYSTRIEDA VLÁDU CHAOSU A NEKOMPETENCIE VLÁDA ZDRAVÉHO ROZUMU, KTORÁ UKONČÍ SVOJVÔĽU COLNÝCH ÚRADOV VOČI SAMOSPRÁVAM, KTORÉ V SNAHE ZNÍŽIŤ NÁKLADY INŠTALOVALI FOTOVOLTICKÉ ELEKTRÁRNE?

 

FVZ Mestská úrad Poprad

FVZ Mesto Poprad

O bizarnosti  finančnej správy, aká neexistuje v žiadnom štáte EÚ,  informoval  portál FonTech v článku  s názvom „Slovensko vytiahlo bizarnosť. Ak takto vyrábaš elektrinu cez fotovoltiku, musíš sa registrovať“ https://fontech.startitup.sk/slovensko-vytiahlo-bizarnost-ak-takto-vyrabas-elektrinu-cez-fotovoltiku-musis-sa-registrovat/a portál STATRITUP  v článku s názvom „ Slováci, pozor: Ak máš doma solárne panely, musíš si splniť bizarnú povinnosť“ https://www.startitup.sk/slovaci-pozor-ak-mas-doma-solarne-panely-musis-si-splnit-bizarnu-povinnost/  kde sa uvádza, citujem: „ Majitelia fotovoltických panelov, ktorí majú elektráreň s inštalovaným výkonom nad 10 kW, majú povinnosť registrovať sa na colnom úrade. Niektoré zákony sú na Slovensku bizarné, no na to sme si už zvykli. Rovnako bizarný je aj fakt, že ak máš na rodinnom dome fotovoltiku s inštalovaným výkonom nad 10 kW, stávaš sa v očiach štátu „elektroenergetickým podnikom“ a si povinný registrovať sa na colnom úrade“.

Verejnosť však už nevie, že týmto sa táto bizarnosť nekončí ale absurdita len začína pretože ak má prevádzkovateľ hoci len jednu fotovoltickú elektráreň  a má viac odberných miest  podľa colníkov má každý mesiac vypočítavať spotrebnú daň už aj na týchto odberných miestach a dokonca za dodávateľa odvádzať spotrebnú daň  kvôli čomu musí požiadať dodávateľa o zmenu  fakturácie na každom odbernom mieste!

V prípade  väčších miest na Slovensku to predstavuje stovky odberných miest a neskutočnú byrokraciu. Paradoxne už spotrebnú daň neodvádza dodávateľ ZSE, ZSE či  VSE ale chudák, ktorý chcel v dnešnej mizérii ušetriť na likvidačných cenách elektriny.

Ako som sa osobne presvedčil zelená logika colníkov je v duchu starého vtipu z čias Československej ľudovej armády, kedy plati § 1 podľa ktorého má veliteľ vždy pravdu a ak ju nemá tak platí §  2 podľa ktorého ak by vznikli pochybnosti, že veliteľ pravdu nemá tak v tom prípade platí § 1.  Slovo veliteľ je potrebné nahradiť slovom colník.

Od roku 2007 kedy bol prijatý zákon 609 o spotrebnej dani nemala žiadna vláda záujem  dať ho  do súladu nielen so zákonom o energetike ale hlavne so zdravým rozumom, pretože  v danom prípade existuje aj podozrenie, že štát považuje za podnikateľov v energetike aj tých, ktorí podnikateľmi v zmysle legislatívy nie sú, čím ich núti v rozpore so zákonom, teda de fakto nelegálne podnikať a v podstate aj legalizovať príjmy z nedovoleného podnikania.

Voľakto života znalý  povedal, že najlepším spôsobom ako znefunkčniť alebo byrokraticky zničiť každú inštitúciu  je dodržiavať striktne a bez výnimky všetky zákony, smernice a nariadenie bez ohľadu na to či sú vo vzájomnom  rozpore a majú logiku, v prípade armády sa tomu hovorilo logika zelených mozgov.

  Problémom  nie je spotrebná daň 1,32 eur za 1 MWh,  ktorá je v porovnaní s cenou elektriny zanedbateľná,  ale s tým spojená byrokratická záťaž z ktorej sa úbohí úradníci mesta  môžu zblázniť.

Keďže som ani za socializmu nepatril  medzi poslušné ovečky, ktoré držali hubu a krok rozhodol som sa na túto absurditu upozorniť ministerstvo financií žiadosťou, ktorú zverejňujem v celom znení a vec dotiahnuť v prípade nutnosti až na Ústavný súd respektíve do Bruselu a Štrasburgu.

                                                                                                                                           

Žiadosť o prijatie opatrení na ukončenie nesprávneho úradného postupu colných úradov vo veci  spotrebnej dane pre prevádzkovateľov fotovoltických zariadení – lokálny zdroj v zmysle §4 b zákona č. 309/2009 Z.z.

 Porušenie zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a podozrenie z  nedovoleného podnikania resp. legalizácie príjmov z nedovoleného podnikania

Vážené dámy a páni,  v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným  postupom Colného úradu –pobočka Poprad, ktorý mestu Poprad   ako prevádzkovateľovi lokálneho zdroja na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu, spôsobuje škodu neúmernou byrokratickou záťažou a mzdovými nákladmi v súvislosti s výpočtom a platbou spotrebnej dane za všetkých 185 odberných miest, pričom fotovoltické zariadenie je umiestnené len na budove mestského úradu a dodáva elektrinu na čiastočne pokrytie spotreby len  jedného odberného miesta – budovy mestského úradu. O tomto legislatívnom probléme  priniesli čiastkovú informáciu webové portály FonTech a STARTITUP v článkoch s názvom  „Slovensko vytiahlo bizarnosť. Ak takto vyrábaš elektrinu cez fotovoltiku, musíš sa registrovať“ https://fontech.startitup.sk/slovensko-vytiahlo-bizarnost-ak-takto-vyrabas-elektrinu-cez-fotovoltiku-musis-sa-registrovat/  a „ Slováci, pozor: Ak máš doma solárne panely, musíš si splniť bizarnú povinnosť“ https://www.startitup.sk/slovaci-pozor-ak-mas-doma-solarne-panely-musis-si-splnit-bizarnu-povinnost/

V rozpore so zákonom o energetike č. 251/2012 Z.z.  Colný úrad považuje mesto Poprad za elektroenergetický podnik, napriek tomu, že prevádzka fotovoltického zariadenia nie je podnikaním v energetike a mesto nie je podnikateľom v zmysle legislatívy a pre podnikanie v energetike nemá živnosť. Colný úrad arbitrárnym výkladom zákona o spotrebnej dani z elektriny č. 609/2007 Z.z. núti mesto Poprad vykonávať každý mesiac  okrem výpočtu spotrebnej na odbernom mieste a odovzdávacom mieste budovy mestského úradu,  aj k výpočtu spotrebnej dane  na všetkých 185 odberných miestach  mesta Poprad  do ktorých  nie je dodávaná žiadna elektrina vyrobená fotovoltickým zariadením  s inštalovaným výkonom 30 kW umiestneným na budove mestského úradu.

Ako dôkaz, že Mesto Poprad nie je podnikateľom v energetike a preto nemôže byť elektroenergetickým podnikom v prílohe predkladám Žiadosť o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja podanú VSD dňa 31. 3. 2022, ktorá jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností dokazuje, že prevádzka FVZ nie je  podnikaním v energetike v zmysle § 4 ods. 1) zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. ale Lokálnym zdrojom v zmysle § 4 b zákona č. 309/2009 Z.z. To že Mesto Poprad nie je podnikateľom v energetike potvrdzuje  aj email odoslaný VSD v ktorom sa ospravedlňujem pracovníkom VSD za moje stanovisko k zamietnutiu žiadosti z dôvodu  nedostatku voľnej kapacity, keďže že pracovníci mesta omylom  podali žiadosť s uvedením, že prevádzka zdroja bude podnikaním v energetike.

Dôkaz:

 1. Žiadosť o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja podaná VSD dňa 31. 3. 2022
 2. Email, vysvetlenie k podaniu žiadosti – ospravedlnenie zo dňa 8. 4. 2022

 O posúdenie či  v danom prípade nejde o podozrenie z nedovoleného  podnikania resp. legalizáciu príjmov z nedovoleného podnikania som samostatným podaním  požiadal Generálnu prokuratúru SR.

Na základe  skutočností uvedených v odôvodnení a  dôkazov predložených v prílohe žiadam, aby Ministerstvo financií pod ktoré spadá Finančné riaditeľstvo SR a colné úrady prijalo opatrenia uvedené v odôvodnení, ktoré by odstránili nezákonný stav, ktorý spôsobuje  rozpor zákona č. 609/2007 Z.z.  o spotrebnej dani so zákonom o energetike č. 251/2012 Z.z. a zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov č. 309/2009 Z.z. a  ukončili nesprávny úradný postup colných úradov, čím by sa predišlo súdnym sporom vo veci nesprávneho úradného postupu a podaniu podnetu Európskej komisii na podanie žaloby proti Slovenskej republike za marenie a spomaľovanie  prechodu na obnoviteľné zdroje v čase mimoriadnej situácie a vojnového konfliktu na Ukrajine čo je v zjavnom rozpore so stratégiou Európskej únie.

Odôvodnenie:

 I.

Ťažko skúšané samosprávy, často likvidačným prístupom bývalej vlády, v čase energetickej krízy boli a sú nútené vypínať verejné osvetlenie na úkor bezpečnosti občanov.  Mesto Poprad tak ako iné samosprávy sa rozhodlo v snahe znížiť náklady za elektrinu okrem úsporných opatrení aj inštaláciou fotovoltických zariadení (FVZ) na vhodne situovaných  budovách mesta. Ako pilotný projekt sa v roku 2022 inštalovalo FVZ  na budove mestského úradu.  V I. etape s výkonom 30 kW s možnosťou rozšírenia v II. etape na 50 kW.

Po skúsenostiach s neprimerane zdĺhavým procesom pripojenia a súčasnému problému s colným úradom, ktorý mesto  podľa absurdnej a nezmyselnej legislatívy zaťažuje  neúmernou byrokraciou v rozpore so zákonom, mesto zvažuje či má zmysel pokračovať za týchto podmienok v projektoch tzv. zelenej energie, pretože samosprávy, ktoré sa rozhodli  ušetriť verejné financie inštaláciou FVZ sú trestané  a zaťažované nezmyselnou byrokraciu a zo zelenej energie sa stáva paradoxne záťaž, čo je aj príčinou prečo je Slovenská republika na chvoste v zavádzaní FVZ v porovnaní so susednými štátmi.

V zmysle povinnosti po realizácii FVZ s výkonom vyšším ako 10 kW mesto Poprad oznámilo prevádzku FVZ ÚRSO, OKTE a Colnému úradu.

Dňa 27. 4. 2023 pracovnici Colného úradu  pobočka Poprad  vo veci tzv. spotrebnej dane z výroby elektriny FVZ požadovali, aby mesto Poprad kvôli jednému odovzdávaciemu miestu  s výrobou elektriny FVZ zmenilo spôsob fakturácie spotrebnej dane aj na všetkých 185 odberných  miestach vrátane odberných miest verejného osvetlenia, čo vzhľadom na mesačne vyrobenú elektrinu, ktorej spotrebná daň nepresahuje 5  eur  predstavuje drastický nárast administratívnej záťaže a neúmerné mzdové náklady, ktoré mnohonásobne presahujú výšku spotrebnej dane.

Žiadosť o upustenie od požiadavky výpočtu spotrebnej dane na 185 odberných miestach  mesta Poprad  z dôvodu prevádzky  lokálneho zdroja  zo dňa 2. 5. 2023 bola colným úradom Poprad odstúpená metodickému útvaru Finančného riaditeľstva SR ako potvrdzujem v prílohe odpoveďou pplk. Ing. Miroslava Vala zo dňa 5. 5. 2023.

Dôkaz:  Odpoveď Centra podporu pre clo a spotrebné dane Finančného riaditeľstva SR Banská Bystrica zo dňa 5. 5. 2023

 

Stanovisko metodického útvaru Finančného riaditeľstva k dnešnému dňu doručené nebolo. Napriek tomu Colný úrad Poprad dňa 11. 5. 2022 zaškoľoval pracovníčky mesta ako majú vyplňovať daňové priznania, hoci som proti tomu podal námietku a navrhoval, aby sa počkalo do doručenia stanoviska metodického útvaru Finančnej správy SR čo pracovník colného úradu nebral v úvahu.

V súvislosti s tým som  dňa 12. 5. 2023  Colný úrad  v Poprade informoval,  že Mesto Poprad nie je elektroenergetickým podnikom, pretože nie je podnikateľom v energetike k čomu nemá povolenie ani živnosť a  Mesto Poprad  nevykonáva činnosť na účel ďalšieho predaja elektriny. V žiadosti o poskytnutie informácie, na základe čoho colný úrad považuje mesto Poprad za elektroenergetický podnik, som poukázal na rozpor ustanovenia § 2 ods. 1. písm. p zákona o spotrebnej dani č. 609/2007 Z.z.   s ustanovením § 3, písm. b. bod 5 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.

Elektroenergetický podnik (definícia, Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 3, písm. b), bod 5)

Na účely tohto zákona sa rozumie

 1. elektroenergetickým podnikom osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny alebo nákup elektriny na účel ďalšieho predaja elektriny a ktorá je v súvislosti s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné úlohy, technické úlohy alebo údržbu; elektroenergetickým podnikom nie je koncový odberateľ elektriny,

 

Zákon č. 609/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022 o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemné9ho plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

 • 2Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

p)elektroenergetickým podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike a ktorý vyrába elektrinu alebo ktorý je prevádzkovateľom prenosovej sústavy,  alebo osoba, ktorá vyrába elektrinu podľa osobitného predpisu,  podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy, alebo podnikateľ, ktorý nakupuje elektrinu na účely ďalšieho predaja, pričom elektroenergetickým podnikom sa rozumie aj podnikateľ, ktorý nemá povolenie podnikať v energetike a ktorý vyrába elektrinu alebo distribuuje elektrinu na vlastnú spotrebu; elektroenergetickým podnikom nie je koncový odberateľ elektriny v domácnosti.

 Dôkaz:

 Žiadosť o zdôvodnenie zaradenia Mesta Poprad, ktoré prevádzkuje fotovoltickú elektráreň na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu a zníženie nákladov ako  elektroenergetický podnik Zo dňa 12. 5. 2023

 

II.

 Slovensko potrebuje namiesto vlády chaosu a nekompetencie vládu zdravého rozumu pretože  odstupujúca vláda  nemala záujem riešiť  sporný a zmätočný zákon 609/2007 Z.z. a  nemala záujem riešiť ani zákon  o energetike  251/2012 Z.z. a zákon o podpore OZE č. 309/2009 Z.z. podľa vzoru Českej vlády, kde obdobné problémy neexistujú pretože za tzv. malý zdroj sa považuje FVZ s výkonom do 50 kW.  Na  Žiadosť o podanie návrhu na novelizáciu zákona  o energetike a zákona  o podpore obnoviteľných zdrojov energie uverejnenú na blogu denníka Pravda, https://fb102.blog.pravda.sk/author/fb102/  expremiér Heger a minister hospodárstva Hirman  ani neodpovedali.

Problémom nie je výška spotrebnej dane, ktorá je nízka a v prípade FVZ s výkonom 30 kW ide o len o  cca 40 eur ročne ale  metodika spotrebnej dane a stým spojená byrokracia vynucovaná nezákonne colnými úradmi týkajúca sa mesačného spracovania spotreby elektriny a výpočtu spotrebnej dane, vrátane podávania daňových priznaní na všetkých odberných miestach. V prípade väčších miest to bude oveľa vyšší počet!

 Po spustení FVZ do prevádzky od 1. 2. 2023  Mesto Poprad, kvôli nárastu administrácie  zapríčineného najmä postupom colného úradu  platením spotrebnej dane  v  smiešnej sume 40 eur ročne vyhlásilo v apríli 2023 konkurz na energetika s platom 1300 eur mesačne čo predstavuje mzdové náklady vyše 15 000 eur. 

 Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s. vydaním záruky pôvodu elektriny zo solárneho zdroja na základe žiadosti za ročný poplatok 120 eur nerieši problém s colnými úradmi a oslobodenie od spotrebnej dane a nezbavuje prevádzkovateľa FVZ  absurdnej a nezákonnej požiadavky colného úradu mesačne podávať daňové priznania a platiť spotrebnú daň aj za dodávateľa elektriny. Pre menšie  zdroje do 50 kW je podanie žiadosti nehospodárne  pretože pri spotrebnej dani 1,32 eur za MWh je ročný registračný poplatok 120 eur pre OKTE  vyšší ako spotrebná daň. Ako mi povedal pracovník OKTE, Slovensko je poslednou krajinou, ktorá zaviedla úľavy na spotrebnej dani, ktoré sú aj tak  len čiastočné.

Definícia elektroenergetického podniku musí byť v zákone č. 609/2007 Z.z.  o spotrebnej dani explicitne, jasne a zrozumiteľne formulovaná tak, aby zákon nebol v rozpore so zákonom o energetike č. 251/2012 Z.z. a zákonom č. 309/2009 Z.z.  o podpore OZE, a  aby nemohol byť arbitrárne vysvetľovaný tzv. „vykladačmi zákonov“. Už samotné znenie  vety „ elektroenergetickým podnikom sa rozumie aj podnikateľ, ktorý nemá povolenie podnikať v energetike a ktorý vyrába elektrinu alebo distribuuje elektrinu na vlastnú spotrebu“ je zmätočné  a vyvoláva pochybnosti či mu vôbec rozumie  ten, kto to takto formuloval. Pre odstránenie rozporu tejto časti zákona je potrebné túto vetu nahradiť „vetou elektroenergetickým podnikom nie je prevádzka Lokálneho zdroja v zmysle  § 4b Zákona č. 309/2009 Z.z.“

    Spotrebnú daň má logicky  platiť každý kto vyrába elektrinu a to samostatne. Dodávateľ za množstvo dodanej elektriny a prevádzkovateľ FVZ za množstvo vyrobenej elektriny.

  Colný úrad paradoxne núti prevádzkovateľov FVZ, dokonca aj tých, ktorí nie sú podnikateľmi v zmysle legislatívy, rovnako  aj podnikateľov  ktorí nemajú povolenie podnikať v energetike platiť spotrebnú daň aj za dodávateľa, ktorého tejto povinnosti zbavuje, čo je ďalším legislatívnym nezmyslom a absurditou slovenských zákonov podľa ktorých postupujú Colné úrady čo je evidentne  dôvodom pre postup  v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú  nesprávnym úradným postupom.

Úprimne ľutujem zamestnankyne mesta, ktoré musia mesačne spracovávať údaje o spotrebe elektriny a spotrebnú daň podľa požiadaviek colného úradu a preto vo verejnom záujme oslovím primátorov miest na Slovensku kde inštalovali FVZ a majú rovnaký problém  s výpočtom spotrebnej dane na všetkých odberných miestach, aby sa pripojili k tejto žiadosti a postupovali v zmysle  zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú  nesprávnym úradným postupom.

 III.

Na základe uvedených dôvodov žiadam Ministerstvo financií, aby  v čo najkratšom možnom čase prijalo opatrenia na ukončenie  nesprávneho úradného postupu colných úradov vo veci  spotrebnej dane pre prevádzkovateľov fotovoltických zariadení – lokálny zdroj v zmysle §4 b zákona č. 309/2009 Z.z. čo je možné viacerými spôsobmi v rámci kompetencie ministerstva a Finančného riaditeľstva SR.

 1. Vydaním metodického pokynu Finančným riaditeľstvom SR pre Colné úrady, tak aby prevádzkovatelia lokálneho zdroja v zmysle § 4 b  zákona č. 309/2009 Z.z.  mali povinnosť mesačne vyhodnocovať spotrebu výroby elektriny a výpočet spotrebnej dane z výroby vyššej ako 5 eur len za odovzdávacie  miesto kde je inštalovaný lokálny zdroj. (Vzhľadom na vyjadrenie nemenovaného pracovníka Colného úradu, ktorý  ironicky  vyhlásil, že som mal ako poradca mestu poradiť, aby inštalovalo 3 meniče s výkonom 10 kW, čím by sa mesto vyhlo plateniu spotrebnej dane, odporúčam školenie pracovníkov colných úradov aj zo  zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a zákona o podpore OZE č. 309/2009 Z.z.  pretože jediné čo by sa týmto dosiahlo by bolo predraženie projektu o cenu dvoch meničov, nakoľko  podľa zákona č. 309/2009, § 2, odst.3 d)  celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia).

 

 1. Odstránením rozporu ustanovenia § 2 ods. 1), písm. p) zákona o spotrebnej dani č. 609/2007 Z.z.   s ustanovením § 3, písm. b. bod 5, zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. podľa ktorého colné úrady považujú prevádzkovateľa lokálneho zdroja v zmysle § 4 b zákona č. 309/2009 Z.z. za elektroenergetický podnik,  podaním  návrhu zákona  NR SR vzhľadom na termín poslednej schôdze NR SR a predčasné voľby  aj tzv. prílepkom k inému už prejednávanému zákonu v zrýchlenom konaní.

 

 1. Podaním návrhu Ústavnému súdu SR na vydanie neodkladného opatrenia na pozastavenie účinnosti ustanovenia § 2 ods. 1) písm. p) zákona č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny vo vzťahu k lokálnemu zdroju v zmysle §4 b zákona 309/2007 Z.z., a posúdenie či je toto ustanovenie v súlade s ústavou, obdobne ako to bolo v prípade pozastavenia účinnosti zákona č. 283/2021 o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu  vydaním neodkaleného opatrenia  Ústavného  súdu SR  na  základe návrhu opozície.

Hoci to s problematikou priamo nesúvisí doplňujem, že  bývalé vedenie mesta Poprad kedy bol primátorom Jozef Švagerko v roku 2016 založilo  Popradskú energetickú spoločnosť, (PES) ktorá mala mať v kompetencii aj komplexné riešenia energetiky mesta  v rámci tzv. Smart-energetiky prezentovanej verejnosti v tom čase viceprimátorom Igorom Wzošom. Z tohto dôvodu bol v rokoch 2017 a 2018 rozšírený predmet činnosti PES a začali sa prípravy projektov na výrobu elektriny zo zemného plynu kogeneračnými jednotkami, (hodnota jednej vyše milión eur) čo je po začatí energetickej krízy a vojny na Ukrajine najdrahší spôsob výroby elektriny a obrovská finančná strata. Ako uviedol portál  STARTITUP, Európska komisia pracuje na reforme trhu s elektrinou v snahe chrániť občanov pred náhlymi cenovými skokmi, posilniť využívanie obnoviteľných zdrojov energií a zvýšiť energetickú nezávislosť v stále nestabilnejšom svete.  Európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová uviedla, že sa postupne ukončí používanie plynu pri výrobe elektriny potom, ako cenová nestabilita vyvolaná vojnou na Ukrajine uvrhla milióny ľudí v Európskej únii na pokraj chudoby. Dosahy energetickej krízy blok 27 krajín pociťoval najmä vlani počas leta.

Z týchto dôvodov som po nástupe do funkcie poradcu v roku 2022 na to upozornil  vedenie mesta  a realizácia projektu kogeneračnej jednotky na sídlisku JUH III na ktorú sa len za projekt zbytočne minuli značné finančné prostriedky sa zastavila čím som sa dostal do konfliktu s vedením PES.

PES po prehratých voľbách  v roku 2018 už energetiku mesta neriešila a bývalý viceprimátor Wzoš namiesto toho, aby na to ako poslanec MsZ upozornil, začal vytĺkať politický kapitál šírením poplašnej správy o skládke nebezpečného odpadu v Poprade Matejovciach, kde málo byť Centrum na spracovanie a zhodnocovanie komunálneho odpadu a výroby tepla z bioplynu. (Keďže polícia podanie vo veci šírenia poplašnej správy  a marenia investície za 30 mil. eur nemá záujem riešiť Popradčanom hrozí po nadobudnutí účinnosti legislatívy, ktorá finančne znevýhodňuje mestá, ktoré nemajú zariadenia na spracovanie odpadu enormné zvýšenie poplatkov za komunálny odpad.)

 S úctou

František Bednár

poradca mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje

V Poprade dňa  15. 5. 2023

 

Prílohy:

 1. Žiadosť o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja podaná VSD dňa 31. 3. 2022
 2. Email, vysvetlenie k podaniu žiadosti –ospravedlnenie zo dňa 8. 4. 2022
 3. Odpoveď Centra podpory pre clo a spotrebné dane Finančného riaditeľstva SR Banská Bystrica zo dňa 5. 5. 2023
 4. Žiadosť o zdôvodnenie zaradenia Mesta Poprad, ktoré prevádzkuje fotovoltickú elektráreň na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu a zníženie nákladov ako  elektroenergetický podnik Zo dňa 12. 5. 2023

 

Na vedomie:

 1. Finančné riaditeľstvo SR
 2. Úrad vlády SR
 3. Ministerstvo hospodárstva
 4. Poslanci NR SR
 5. URSO
 6. OKTE
 7. Primátori, Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov a ďalšie mestá
 8. ZMOS
 9. Colný úrad Prešov-pobočka Poprad
 10. TASR, SITA, TA3, RTVS, TV Markiza a ďalšie média
 11. Európska komisia
Vyhodnotenie spotreby a výroby elektriny

Spotreba a výroba MsÚ Poprad

Hirmanova vyhláška č. 503/2022 neprináša spravodlivejšie rozúčtovanie nákladov za teplo ale naopak prehlbuje energetickú chudobu !

01.12.2023

Ako je zrejme z názvu blogu rozhodol som preto podať ministerke hospodárstva žiadosť o podanie návrhu novely zákona č. 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z.z. z 19. decembra 2022, ktorú v náväznosti na blog z januára 2022 ako doplnenie uverejňujem v plnom znení. Vážená pani ministerka [...]

Slovensko potrebuje namiesto vlády odborníkov vládu so sedliackym rozumom

15.09.2023

Po takmer štyroch rokoch chaosu a nekompetencie verejnosť očakáva, že voľby 30. septembra prinesú namiesto prázdnych a jalových rečí o podpore obnoviteľných zdrojov energie v čase energetickej krízy konečne aj reálne kroky k zrušenie nezmyselných zákonov a nariadení. Ako som sa presvedčil naši „odborníci“, ktorí vystriedali rozpadnutú vládu Eduarda [...]

BUDÚ BYROKRATI Z DISTRIBUČNÝCH SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU AJ NAĎALEJ BRZDIŤ ZAVÁDZANIE FOTOVOLTICKÝCH ELEKTRÁRNI? Žiadosť o podanie návrhu na novelizáciu zákona  o energetike a zákona  o podpore obnoviteľných zdrojov energie

07.04.2023

V úvode je potrebné pripomenúť, že každý ekonomicky svojprávny štát si ako oko v hlave chráni vlastnú energetiku bezpečnosť a strategické podniky medzi ktoré patria elektrárne preto nepripustí ich privatizáciu a predaj zahraničným spoločnostiam. Po najväčšej korupčnej kauze v histórii Slovenska s neslávne známym opičím názvom, ekonomickí reformátori [...]

gastarbeitri, gastarbeiter

Pred 60 rokmi prišli do Rakúska prví gastarbeitri. Bola to chyba?

26.05.2024 06:00

V Rakúsku dnes žije asi 290-tisíc ľudí tureckého pôvodu. Ide o gastarbeitrov a ich rodiny. V krajine zostali, hoci pôvodne mali už po dvoch rokoch odísť. Prečo plány zlyhali?

uss harder

Unikátny objav. Našli slávnu americkú ponorku USS Harder, je takmer nepoškodená

25.05.2024 21:54

Na palube bolo 79 námorníkov vrátane veliteľa Samuela Deeleyho, ktorý bol známy aj pod prezývkou "vrah torpédoborcov".

maldivy Nekton Mission 2022

Zodpovedné sú za 0,003 % emisií, doplácajú na bohatých. Pre stúpajúcu hladinu morí volajú Maldivy o pomoc

25.05.2024 21:17

Tamojšia vláda upozornila, že toto nízko položené súostrovie Indického oceánu je vylúčené z najštedrejších podporných opatrení.

František Bednár

Priniesol november 1989 skutočne slobodu a demokraciu?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 131711x
Priemerná čítanosť článkov: 4704x

Autor blogu

Kategórie