Založ si blog

BUDÚ BYROKRATI Z DISTRIBUČNÝCH SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU AJ NAĎALEJ BRZDIŤ ZAVÁDZANIE FOTOVOLTICKÝCH ELEKTRÁRNI? Žiadosť o podanie návrhu na novelizáciu zákona  o energetike a zákona  o podpore obnoviteľných zdrojov energie

V úvode je potrebné pripomenúť, že každý ekonomicky svojprávny štát  si ako oko v hlave chráni  vlastnú energetiku bezpečnosť a strategické podniky medzi ktoré patria  elektrárne  preto nepripustí ich privatizáciu a predaj zahraničným spoločnostiam.  Po najväčšej korupčnej kauze v histórii Slovenska s neslávne známym  opičím názvom, ekonomickí reformátori tzv. pravicovej vlády Mikuláša Dzurindu pripravili Slovensko o elektrárne čo sa nám dnes v súčasnej energetickej kríze vrátilo ako bumerang.

Suverénny štát vyrába elektrinu pre vlastnú potrebu a prebytky predáva. Štát, ktorý stratil svoju ekonomickú svojprávnosť, ak sa nemá použiť označenie kolónia, elektrinu vyrobenú na Slovensku o ktorej už rozhodujú zahraničné spoločnosti,  musí nakupovať za spotové ceny určované špekulantmi na burze.

            Cenový šok  s cenami energií prinútil  mnohých obzerať sa po obnoviteľných zdrojoch ako spôsobe zníženia nákladov. Jedným z nich je fotovoltika, ktorá síce nie je perpetuum mobile a jej nevýhodou je závislosť na počte slnečných dní ale pri súčasných cenách elektriny sa návratnosť investície pri dobre navrhnutom projekte výrazne skráti a táto investícia sa stáva zaujímavou.

Postaviť fotovoltickú elektráreň (FVZ) je ten najmenší problém v celom procese realizácie.

Na rozdiel od Rakúska, Poľska a Českej republiky  proces realizácie  pre lokálne zdroje s výkonom nad 10 kW je prebyrokratizovaný a zdĺhavý, pričom rozdiel medzi FVZ s výkonom 10 kW a lokálnym zdrojom nad 10 kW je taký istý ako medzi malým a veľkým psom.  Príčinou toho, že Slovensko je v zavadzaní FVZ  stále na chvoste v porovnaní s našimi susedmi, sú byrokrati z distribučných spoločnosti v službách zahraničných spoločností, ktorým samozrejme s nárastom počtu FVZ klesá zisk. Z toho dôvodu zneužívajúc súčasnú skostnatenú legislatívu vylobovanú  nimi spriaznenými politikmi v ich prospech, robia všetko preto, aby proces pripájania FVZ, ak už nemôžu zastaviť, tak aspoň spomalili.

Ako potvrdzujú nie len moje  skúsenosti s inštaláciou lokálneho zdroja o výkone 30 kW na budove mestského úradu v Poprade, súčasná legislatíva na Slovensku je zjavne v rozpore  s príslušnými predpismi Európskej únie a jej stratégiou prechodu na obnoviteľné zdroje. Proces realizácie tzv. lokálneho zdroja s výrobou elektriny pre vlastnú spotrebu trval od podania žiadosti takmer 9 mesiacov.

  • Prvou obštrukciou zo strany VSD bola požiadavka na umiestnenie fakturačného elektromera na viditeľnom mieste čo nebolo možné splniť. Existujúci elektromer je inštalovaný v hlavnom NN rozvádzači trafostanice. Premiestnenie na viditeľné miesto nie je možné z hľadiska finančného a ani priestorového. Budova MsÚ je z konca 70-tych rokov minulého storočia. Nakoľko už existujúci elektromer má zabudovaný diaľkový odpočet požiadavka umiestnenia elektromera na viditeľné miesto bola v rozpore s  4b, ods. 2b, Zákona č. 309/2009 Z.z, podľa ktorého má prevádzkovateľ FVZ právo na bezplatnú výmenu elektromera. Potom čo sme to napadli VSD od tejto požiadavky upustila a vrátili nám to v podobe 5x vráteného projektu, ktorý sme museli doplňovať o účelové  pripomienky.

Časť zdržania a prieťahov pôsobila byrokracia na stavebnom úrade, kde pracovníčka nadprácou k  ohláseniu  jednoduchej stavby nezmyselne vyžadovala vyjadrenie VSD ešte pred realizáciou FVZ. Doplňujem, že pre montáž panelov, ak sa nezasahuje do konštrukcie strechy, nie je potrebné stavebné povolenie.

        Prevádzkovateľov lokálnych zdrojov s výrobou elektriny pre vlastnú spotrebu  s výkonom do 100 kW  však aj po realizácii čaká ďalšia nekonečná byrokracia a nezmyselné povinnosti.

           Mať miestny prevádzkový poriadok schválený distribučnou spoločnosťou, registrovať FVZ na ÚRSO, ktorý má vydať  potvrdenie o výrobe elektriny,   poskytovať údaje o výrobe elektriny OKTE, registrovať sa na colnici ako platca spotrebnej dane z výroby elektriny a mať uzatvorenú zmluvu s dodávateľom  o výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za   odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z lokálneho zdroja a to paradoxne aj v prípade ak  žiadnu elektrinu do distribučnej siete nedodáva.

         Tieto byrokratické absurdity  v Rakúsku, Poľsku a po novele zákona o energetike z 23. 1. 2023 aj v Českej republike neexistujú, čím sa potvrdzuje aktuálnosť vtipu kedy sa český syn pýtal otca, „Tati,  jací lidé jsou ti Slováci, otec mu odpověděl, že stejní  jako Češi. Syn  však otázku soustavně opakoval tak, mu nakonec odpověděl, Slováci jsou stejní  jako Češi jen o něco blbější“.

            Hoci sa problematika týka lokálnych zdrojov do 100 kW, kde  nie je potrebná realizácia pripojenia na IS distribučnej spoločnosti a stačí priebehový  elektromer bez diaľkového odpočtu poukazujem aj na to, že pri  FVZ nad 100 kW pribúda táto povinnosť, vrátane  ovládania FVZ  z dispečingu. Praktické skúsenosti potvrdzujú, že niektoré distribučné spoločnosti  túto povinnosť vyžadujú v rozpore so zákonom aj v  prípadoch  ak je výkon FVZ menší ako 100 kW.

V záujme slovenských občanov mám za to, že  uvedené skutočnosti  sú dôvodom pre podanie žiadosti o novelu zákona o energetike a podpore OZE, ktorú zverejňujem v plnom znení.

František Bednár

 

 

Žiadosť o podanie návrhu na novelizáciu Zákona  o energetike č. 251/2012 Z.z. a Zákona  č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie

         Vážený pán predseda vlády,  z dôvodu súčasnej energetickej krízy, ktorú umocnila vojna na Ukrajine sa prechod na obnoviteľné zdroje (OZE) stáva hlavnou stratégiou EÚ a nevyhnutnosťou. pre zvýšenie  energetickej bezpečnosti štátu.

Ako nedávno uviedol Energie-portál.sk, vietor a fotovoltika vyrobili vlani pätinu elektriny v EÚ pričom Slovensko je stále na chvoste. https://www.energie-portal.sk/Dokument/vietor-fotovoltika-vyrobili-vlani-patinu-elektriny-108725.aspx Fotovoltické elektrárne vyprodukovali 7,3 % celkového objemu elektriny v Európe. Výraznejšie nové kapacity pribudli hlavne  v Poľsku. Hlavnou príčinou tohto stavu na Slovensku je zlá legislatíva a   byrokraticky  zdĺhavý proces.

Česká republika novelou zákona o energetike „Lex OZE 1“ č. 19/2023 z účinnosťou od 24. 1. 2023  doslova revolučne urýchli zavádzanie fotovoltických elektrárni čím sa ich podiel v porovnaní so Slovenskom rapídne zvýši.

Z tohto dôvodu Vás ako poradca mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje vo  verejnom záujme žiadam o podanie vládneho návrhu na novelu zákona o energetike podľa vzoru novely prijatej v Českej republike, ktorú pripájam v prílohe s doplnením o nižšie uvedené návrhy.

Revolučná novela LEX OZE 1 významne  urýchli výstavbu OZE. Okrem  zvýšenia limitu výkonu elektrárne bez povinnosti  získať stavebné povolenie a licenciu od Energetického úradu z 10 kW na 50 kW je významné tiež  zaradenie  veľkých zdrojov  o výkone nad 1 MW medzi stavby verejného záujmu.

        Ako potvrdzujú moje skúsenosti s inštaláciou lokálneho zdroja o výkone 30 kW na budove mestského úradu v Poprade, súčasná legislatíva na Slovensku je zjavne v rozpore  s príslušnými predpismi Európskej únie a jej stratégiou prechodu na obnoviteľné zdroje a je voči občanom Slovenska zjavne diskriminačná:

  1. povolený výkon pre tzv. „malý zdroj“ je len do 10 kW výkonu, kde nie je povinné:

a). vykonanie technickej obhliadky (TO) a funkčnej skúšky (FS)

b). mať miestny prevádzkový poriadok schválený distribučnou spoločnosťou

c). registrácia na URSO a vydanie potvrdenia o výrobe elektriny

d). poskytovať údaje o výrobe elektriny OKTE

e). registrácia na colnici „Platcu spotrebnej dane z výroby elektriny“

  1. využitie tzv. virtuálnej batérie je diskriminačne obmedzené len pre domácnosti do výkonu 10 kW, pričom VSE ho povolila len koncom roka 2022  za  niekoľko násobne vyšší poplatok, v závislosti od výkonu FVZ,  ako ZSE a SSE.
  2. Postaviť FVE je ten najmenší problém v celom procese realizácie. Proces realizácie pre lokálne zdroje s výkonom nad 10 kW je prebyrokratizovaný a zdĺhavý, pričom rozdiel medzi FVZ s výkonom 10 kW a lokálnym zdrojom nad 10 kW je len vo výkone.

        Prevádzkovateľov lokálnych zdrojov s výrobou elektriny pre vlastnú spotrebu  s výkonom do 100 kW zaťažujú  vo väčšine prípadov nezmyslené povinnosti ako:

a). vykonanie technickej obhliadky (TO) a funkčnej skúšky (FS)

b). mať miestny prevádzkový poriadok schválený distribučnou spoločnosťou

c). registrácia na URSO a vydanie potvrdenia o výrobe elektriny

d). poskytovať údaje o výrobe elektriny OKTE

e). registrácia na colnici „Platcu spotrebnej dane z výroby elektriny“

f). mať uzatvorenú zmluvu s dodávateľom  o výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za

odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z lokálneho zdroja a to paradoxne aj v prípade ak

žiadnu elektrinu do distribučnej siete nedodáva.

  Z týchto dôvodov je nevyhnutné a potrebné :

  • zvýšiť limit výkonu elektrárne tzv. malého zdroja z 10 kW na 50 kW za rovnakých podmienok ako v Českej republike
  • zvýšiť limit poskytovania   „Virtuálnej batérie“ z 10 kW výkonu fotovoltickej elektrárne na 30 kW pre domácnosti a tiež aj  pre malé podniky
  • lokálne zdroje výroby elektriny pre vlastnú spotrebu do 50 kW zaradiť do kategórie  malý zdroj bez povinnosti uvedených v bodoch, a), b), c), d), e) a f).

          V žiadosti o prijatie opatrení  na zrýchlenie  prechodu na obnoviteľné zdroje energie a zjednodušenie procesu pripájania  zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie zo dňa 17. 9. 2022  na ktorú minister hospodárstva k dnešnému dňu neodpovedal, som poukázal na to, že ak chce vláda v súčasnej ťažkej situácii občanom Slovenska skutočne pomôcť a stratégia EÚ o urýchlenom prechode na obnoviteľné zdroje nemá byť na Slovensku sabotovaná distribučnými spoločnosťami, ktoré sa správajú ako štát v štáte a sú nad zákonmi, je potrebné prijať legislatívne zmeny v zákone o energetike č. 251/2012 Z.z a zákone  č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Prijatie opatrení na reálnu podporu  prechodu na obnoviteľné zdroje a odstránenie diskriminácie spotrebiteľov a klientov distribučných spoločností, sú nevyhnutné z dôvodu, že súčasné zákony už nezodpovedajú súčasnej situácii.

 Prílohy:

  1. zákon o energetike Lex OZE 1“ č. 19/2023
  2. žiadosť o prijatie opatrení  na zrýchlenie  prechodu na obnoviteľné zdroje energie a zjednodušenie procesu pripájania  zariadení na výrobu elektriny v čase mimoriadnej situácie zo dňa 17. 9. 2022

 

František Bednár

poradca mesta Poprad pre obnoviteľné zdroje

 

 

 

Hirmanova vyhláška č. 503/2022 neprináša spravodlivejšie rozúčtovanie nákladov za teplo ale naopak prehlbuje energetickú chudobu !

01.12.2023

Ako je zrejme z názvu blogu rozhodol som preto podať ministerke hospodárstva žiadosť o podanie návrhu novely zákona č. 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z.z. z 19. decembra 2022, ktorú v náväznosti na blog z januára 2022 ako doplnenie uverejňujem v plnom znení. Vážená pani ministerka [...]

Slovensko potrebuje namiesto vlády odborníkov vládu so sedliackym rozumom

15.09.2023

Po takmer štyroch rokoch chaosu a nekompetencie verejnosť očakáva, že voľby 30. septembra prinesú namiesto prázdnych a jalových rečí o podpore obnoviteľných zdrojov energie v čase energetickej krízy konečne aj reálne kroky k zrušenie nezmyselných zákonov a nariadení. Ako som sa presvedčil naši „odborníci“, ktorí vystriedali rozpadnutú vládu Eduarda [...]

VYSTRIEDA VLÁDU CHAOSU A NEKOMPETENCIE VLÁDA ZDRAVÉHO ROZUMU, KTORÁ UKONČÍ SVOJVÔĽU COLNÝCH ÚRADOV VOČI SAMOSPRÁVAM, KTORÉ V SNAHE ZNÍŽIŤ NÁKLADY INŠTALOVALI FOTOVOLTICKÉ ELEKTRÁRNE?

14.05.2023

O bizarnosti finančnej správy, aká neexistuje v žiadnom štáte EÚ, informoval portál FonTech v článku s názvom „Slovensko vytiahlo bizarnosť. Ak takto vyrábaš elektrinu cez fotovoltiku, musíš sa registrovať“ https://fontech.startitup.sk/slovensko-vytiahlo-bizarnost-ak-takto-vyrabas-elektrinu-cez-fotovoltiku-musis-sa-registrovat/a portál STATRITUP v článku [...]

gastarbeitri, gastarbeiter

Pred 60 rokmi prišli do Rakúska prví gastarbeitri. Bola to chyba?

26.05.2024 06:00

V Rakúsku dnes žije asi 290-tisíc ľudí tureckého pôvodu. Ide o gastarbeitrov a ich rodiny. V krajine zostali, hoci pôvodne mali už po dvoch rokoch odísť. Prečo plány zlyhali?

uss harder

Unikátny objav. Našli slávnu americkú ponorku USS Harder, je takmer nepoškodená

25.05.2024 21:54

Na palube bolo 79 námorníkov vrátane veliteľa Samuela Deeleyho, ktorý bol známy aj pod prezývkou "vrah torpédoborcov".

maldivy Nekton Mission 2022

Zodpovedné sú za 0,003 % emisií, doplácajú na bohatých. Pre stúpajúcu hladinu morí volajú Maldivy o pomoc

25.05.2024 21:17

Tamojšia vláda upozornila, že toto nízko položené súostrovie Indického oceánu je vylúčené z najštedrejších podporných opatrení.

František Bednár

Priniesol november 1989 skutočne slobodu a demokraciu?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 131713x
Priemerná čítanosť článkov: 4704x

Autor blogu

Kategórie