Založ si blog

Hirmanova vyhláška č. 503/2022 neprináša spravodlivejšie rozúčtovanie nákladov za teplo ale naopak prehlbuje energetickú chudobu !

Ako je zrejme z názvu blogu  rozhodol som preto  podať ministerke hospodárstva žiadosť o podanie návrhu novely zákona č. 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z.z. z 19. decembra 2022, ktorú v náväznosti na blog z januára 2022 ako doplnenie uverejňujem v plnom znení.

Vážená pani ministerka hospodárstva              

Ing. Denisa Saková, PhD.  

Ministerstvo hospodárstva  SR

Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Vážená pani ministerka hospodárstva, nakoľko podpora obnoviteľných zdrojov energie bezprostredne súvisí s vyúčtovaním tepla Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie predkladá Ministerstvu hospodárstva  SR žiadosť o  podanie návrhu novely  zákona č. 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z.z., z 19. decembra 2022, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla  na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla

Uvedený zákon a vyhláška  v súčasnosti adekvátne nereagujú na energetickú krízu a   enormnú záťaž spotrebiteľov a občanov Slovenskej republiky bývajúcich v bytových domoch ohrozených energetickou chudobou, keďže v mestách býva prevažná väčšina občanov v bytových domoch.

 Bývalý minister hospodárstva Karel Hirman vyhláškou č. 503/2022 Z.z. z 19. decembra 2022 ešte viac prehĺbil energetickú chudobu slovenských občanov  ako upozornil predseda Spoločenstva vlastníkov bytov  v blogu denníka Pravda 26. januára 2023.
https://fb102.blog.pravda.sk/2023/01/26/hegerov-minister-hospodarstva-kerel-hirman-vyhlaskou-c-503-o-pomerovych-meracoch-tepla-z-decembra-2022-este-viac-prehlbuje-energeticku-chudobu-slovenskych-obcanov/
Priložený návrh z 31. 1. 2023 na novelu zákona  č. 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike a vyhlášky č. 503/2022 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 19. 12. 2022  bývalý minister a všetci oslovení v čase narastajúcej energetickej chudoby slovenských občanov  neakceptovali.

V návrhu sa konštatuje, že direktívne nariaďovanie povinnosti inštalácie pomerových meračov tepla a finančne nákladných diaľkových odpočtov v čase energetickej krízy a vojny na Ukrajine je voči občanom Slovenska krajne necitlivé a bezohľadné čo je zjavne v rozpore so zákonom na ochranu spotrebiteľov.

Nie sme proti inovácii a digitalizácii odpočtu meračov ale v súčasnej situácii  by to malo byť tak ako v Rakúsku a iných štátoch EÚ slobodné rozhodnutie spotrebiteľov a vlastníkov bytov a nie výnosný zárobkový podnik pre  podnikateľské subjekty prepojené s lobistami a politickými stranami.

Ako potvrdzujú viaceré  dotazy občanov z viacerých miest na Slovensku, vyhláška č. 503  vyvolala chaoticky a svojvoľný výklad správcovskými spoločnosťami vo veci výpočtu percentuálneho podielu základnej zložky, kedy v niektorých prípadoch dokonca oznámili vlastníkom namiesto 30% dokonca 40%-ný podiel. Ako v prílohe potvrdzuje žiadosť o stanovisko k implementácii vyhlášky vlastníka bytu zo Sabinova, 30%-ný podiel základnej zložky ako mu oznámil správca má platiť aj v prípade nadstavby bytu cez ktorý neprechádzajú rozvody ÚK čo je v rozpore so samotnou vyhláškou.

Navrhujeme preto doplnenie  ustanovenia § 18 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike:

Práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom

  • 18

(5) Povinnosť podľa odseku 4 písm. a) až c) nevzniká, ak celková podlahová plocha budovy je menšia ako 500 m2

doplniť o vetu  alebo ak si vlastníci bytov schvália rozúčtovanie podľa plochy bytu a koeficientov v zmysle   zmluvy  o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov uzatvorenej v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

            Následne v zmysle tejto novely zmeniť vyhlášku č. 503/2022 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 19. decembra 2022, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Odôvodnenie

I.

 Po tzv. „energetickom nevoľníctve“, ktoré od roku 2014 zmenou zákona o energetike znemožnilo  odpájanie sa od centrálneho zdroja tepla čo je efektívne len pri zriadení vlastnej kotolne pre celý bytový dom, začalo v roku 2016 nové  „ nevoľníctvo pomerových meračov tepla“ ako ďalší sofistikovaný spôsob na vyťahovanie peňazí z vrecák slovenských občanov

Pochopiteľne bytové vodomery  teplej a studenej vody sú pri súčasných cenách vody nevyhnutnosťou.

Táto problematika sa týka výlučne povinnosti inštalácie tzv. pomerových meračov tepla na radiátoroch, ktoré v skutočnosti nie sú  meračmi tepla ale len rozdeľovačmi fakturovaných nákladov za teplo pre jednotlivých užívateľov v bytových domoch s plochou väčšou ako 500m2.

Povinné zavádzanie pomerových rozdeľovačov nákladov tepla na radiátoroch  začalo na Slovensku direktívnym zákonom o tepelnej energetike   č. 657/2004 Z. z podľa § 18 ods. 4 v roku 2016.

Pre porovnanie na rozdiel od Slovenska v neutrálnom Rakúsku neexistuje povinnosť vybavovať byty meračmi tepla. Môže o to požiadať  každý jednotlivý nájomník či vlastník bytu, ale musí preukázať, že nastane podstatná úspora energie. Namontovanie meračov tepla musí priniesť  aspoň 10%  úspory energie. Zákon umožňuje aj obrátený  proces, žiadateľ môže s rovnakými  argumenty požiadať o odinštalovanie meračov. Povinnosť mať nainštalované merače tepla nie je ani vo Fínsku.

V čase kedy bolo v predsedníctve EÚ Dánsko, ktoré je najväčším výrobcom regulačnej a meracej techniky, lídrom je okrem iných spoločnosť Danfoss, https://www.danfoss.com/sk-sk/, dánski lobisti pretlačili  prijatie smernice  č. 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa   zmenila smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. O lobizme v EÚ a presadzovaní obchodných záujmov veľa napovie korupčný škandál „Katargate“ po ktorom  podpredsedníčka európskeho parlamentu s viacerými poslancami skončila vo vyšetrovacej väzbe.

Paradoxne odvolávaním sa na smernicu EÚ č. 2018/2002, ktorej cieľom podľa článku 25 malo byť zníženie výdavkov spotrebiteľov za energiu,  nariadením o povinnosti diaľkového odpočtu sa dosiahol presný opak-zvýšenie nákladov a  prehĺbenie energetickej chudoby, ktorej definícia na Slovensku ešte stále nebola  legislatívne stanovená.

Diametrálne odlišný bol prístup správcovských spoločností bytov v Českej republike v porovnaní so slovenskými. V Čechách to bytové družstva prijali kriticky a označili ako nedemokratické vnucovanie niečoho čo nemá opodstatnenie, pretože náklady na merače a odpočty sú vyššie ako úspory, obzvlášť pri zateplených domoch. Montáž by nemala byť zákonnou povinnosťou, ale slobodným rozhodnutím majiteľov bytov.  Dokonca do senátu pod podaný návrh na zrušenie tohto nariadenia  a boli podané sťažnosti do Štrasburgu.

Na Slovensku,  príznačne tunajšej  mentalite, značná časť správcovských spoločnosti a firiem vycítila príležitosť ako si na úkor svojich klientov a spotrebiteľov urobiť z meračov výnosný zárobkový podnik. Ešte pred plánovaným termínom diaľkových odpočtov, ktorý má byť v roku 2027, začali zastrašovať  a ovplyvňovať  vlastníkov bytov  povinnosťou inštalácie diaľkových odpočtov pomerových meračov tepla vrátane odpočtu vodomerov s rádiovým modulom niekoľkokrát drahším ako štandardný vodomer.

Pri odvolávaní sa na smernicu EÚ však zámerne klientom neuviedli, že  podľa článku č. 24 citujeme:

Približne 50 miliónov domácností v Únii je postihnutých energetickou chudobou. Opatrenia energetickej efektívnosti musia preto byť ústredným prvkom každej nákladovo efektívnej stratégie na riešenie energetickej chudoby a zraniteľnosti spotrebiteľov, pričom dopĺňajú politiky sociálneho zabezpečenia na úrovni členských štátov. S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti významne znížili energetickú chudobu nájomníkov, mala by sa vziať do úvahy nákladová efektívnosť takýchto opatrení, ako aj ich cenová dostupnosť pre vlastníkov nehnuteľností a nájomníkov, pričom na úrovni členských štátov by mala byť pre takéto opatrenia zaručená primeraná finančná podpora. Fond budov v Únii je v súlade s cieľmi Parížskej dohody potrebné v dlhodobom horizonte zmeniť na fond budov s takmer nulovou spotrebou energie. Súčasná miera obnovy budov je nedostatočná a najťažšie je dosiahnuť obnovu budov, ktoré majú v užívaní občania s nízkymi príjmami postihnutí energetickou chudobou. Opatrenia stanovené v tejto smernici, ktoré sa týkajú povinnosti dosiahnuť úspory energie, povinných schém energetickej efektívnosti a alternatívnych politických opatrení, sú preto mimoriadne dôležité.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2002 Z 11. DECEMBRA 2018, KTOROU SA MENÍ SMERNICA 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&qid=1548751944700&from=SK

II.

Všetky analýzy  jednoznačne potvrdzujú, že náklady na pomerové merače tepla  a paušálne poplatky za prevádzku tzv. servis MART sú vyššie ako úspory.

Pomerové merače sa stali kameňom úrazu a vysokých rozdielov pri nedoplatkoch za teplo najmä v prípadoch ak si vlastníci bytov z neznalosti  a naivnej viere, že ušetria, schválili vyšší pomer rozúčtovania nákladov (tzv. spotrebná zložka) podľa meračov ako podľa plochy bytu.(tzv. základná zložka). Životnosť pomerových meračov tepla je max.10 rokov, vo väčšine prípadov sa potom musia kupovať nové. Často sa po pár  rokoch menia batérie a výrobca už neexistuje. Inštaláciou meračov sa takto dostavajú vlastníci bytov do začarovaného kruhu a „meračového nevoľníctva“, pričom presnosť a spravodlivosť  merania je sporná.

Porovnávanie  toho istého bytového domu s meračmi tepla s bytovým domom bez meračov,  kde sa teplo fakturuje podľa plochy a koeficientov podľa toho kde je byt situovaný, vychádza vždy  tak, že bytový dom s meračmi tepla má náklady navýšené o prevádzkové náklady za pomerové merače  pričom  úspory za energie sú v oboch bytových domoch rovnaké.

Keďže z inštalácie  meračov a diaľkového odpočtu sa stal biznis, jediným protiargumentom sa stalo dookola opakované tvrdenie o nehospodárnom správaní sa ľudí, ktorí prekurujú byty pri otvorených oknách a údajných úsporách po zavedení meračov.

Uvedené tvrdenie obzvlášť v čase energetickej krízy je v rozpore s realitou. Ak si porovnáme vykurovacie krivky z roku 1990 zistíme, že časy prekurovania už dávno minuli. Vykurovacie krivky hlavne pri mínusových vonkajších teplotách  sú v súčasnosti nižšie aj viac ako  10°C.  Po znížení vykurovacích kriviek a zavedení meračov z dôvodu množstva sťažnosti na nedostatočnú teplotu bol ÚRSO nútený zaviesť tzv. štandardy kvality s kompenzačnými platbami pre odberateľov za ich porušenie.

https://www.urso.gov.sk/standardy-kvality/?fbclid=IwAR1GXlmBbSyK2YM9l_ZVEo7tMc8hB49xa4jaS8DRbCsZ144J-wXhaAiwlD4

Reakciou dodávateľov tepla a TÚV po drastickom zvýšení cien zemného plynu,  elektriny vrátane biomasy bolo ďalšie zníženie vykurovacích kriviek v rozpore so štandardmi kvality ÚRSO a čo je pre zdravie ľudí nebezpečné aj teploty TÚV, ktorá je už na hranici 45°C kedy vzniká pľúcna choroba Legionela na čo upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/zp/legionely_letak.pdf

            Pri vysokom pomere spotrebnej zložky, vznikajú veľké rozdiely  v neprospech vlastníkov, ktorí v byte bývajú a odoberajú teplo.

Špekulanti a majitelia neobývaných bytov sa takto priživujú na susedoch, ktorí im vykurujú byt prechodovým teplom cez steny bytu.   Keď niekto na čas odíde a uzavrie termostatické hlavice na radiátoroch, ťaží z toho, že susedia ktorým prechladli steny musia pridať na kúrení čo však musia zaplatiť.  Princíp spravodlivého rozúčtovania nákladov je sporný, pretože merače, ktoré by to vedeli rozlišovať a boli umiestnené na stene sú cenovo drahšie ako tie na radiátoroch.

Predsedovia  SVB  môžu potvrdiť, že ďalším  problémom sú tzv. investičné byty, v ktorých nikto nebýva a v ktorých sú zatvorené termostatické hlavice, tieto ochladzujú steny susedných bytov.

Ako príklad možno uviesť  konkrétny prípad, kedy bývalý predseda SVB v bytovom dome si zriadil krb, keďže dom postavaný ešte v 50 rokoch mal komíny. Následne vlastníkov presvedčil, aby schválili pomer 90% podľa meračov tepla a 10 % podľa plochy bytu. Výsledkom toho bolo, že ušetril na úkor susedov, ktorí mali nedoplatky vo výške niekoľko 100 eur. Keďže jedným z nich bola vlastníčka, ktorá byt prenajímala a bola konateľkou bytovej správcovskej  spoločnosti, zriadila si individuálny zdroj tepla  a odpojila so od centrálnej kotolne, čo v konečnom dôsledku zase zvýšilo náklady ostatných vlastníkov bytov.

V oboch nástupníckych štátoch bývalého Československa  sa stalo národnou tradíciou ako sa vynájsť ľudovou tvorivosťou, ktorou ľudia reagovali na často nezmyselné nariadenia a obchádzali zákony.  Na internete je množstvo návodov ako oklamať merače tepla, od prikladanie studených handier až po výmenu radiátorov s meračmi  za náhradné, keďže radiátory sa neplombujú. Dodávateľom tepla je to však jedno pretože ich fakturačný merač tepla pre bytový dom nikto neoklame a okrádajú sa len susedia navzájom. https://zive.aktuality.sk/forum/poradna-hardver/306169/ot-ako-oklamat-merace-tepla/

III.

 

Nástup  ministra hospodárstva Karla Hirmana po odchode Richarda Sulika potvrdil staré známe príslovie, horší poturčenec od Turka. Karel Hirman nezaprel, že je súčasťou systému, teda distribútorov energií a tepla, ktorý bude vždy v prvom rade presadzovať ich obchodné záujmy.

Po viacerých  sťažnostiach adresovaných ÚRSO na vysoké rozdiely pri fakturovaní tepla jednotlivým vlastníkom bytov v bytových domoch  to vyriešil opäť po boľševicky a direktívne  prijatím vyhlášky č. 503/2022 Z.z.  z 19. decembra 2022, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla  na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/503/20230101

Bývalý minister hospodárstva touto vyhláškou spochybnil opodstatnenie inštalácie pomerových meračov tepla, ktoré sa paradoxne stali príčinou problémov a súdnych sporov.

S účinnosťou od 1. 1. 2023 si už vlastníci bytov nemôžu schváliť  ľubovoľný pomer základnej a spotrebnej zložky pre určenie spotreby tepla tak ako to bolo doposiaľ.

Po novom to vyhláška stanovuje takto:

  • 8 Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa určených meradiel
    alebo pomerových rozdeľovačov
  • Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače alebo určené meradlá na meranie tepla u konečného spotrebiteľa, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie za kalendárny rok sa rozdelia na spotrebnú zložku a základnú zložku, pričom podiel základnej zložky je 60 %. Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, nemôže byť však nižší ako 30 %.  meračov tepla.

Ak vlastník neumožní inštaláciu merača, diaľkového dopočtu alebo odpočet v neprospech nastupujú represívne opatrenia pri výpočte počet náhradnej spotreby samozrejme v neprospech vlastníka bytu.

  Perličkou, ktorá spochybňuje pomerové merače tepla je odsek č. 15.

  • Ak v rámci zúčtovacieho obdobia pre objekt rozpočítavania podiel špecifických nákladov vykurovaného priestoru podľa odseku 14 prekročí hodnotu 2,5, upraví sa základná zložka podľa odseku 1 na najbližšie celé percento so zaokrúhlením nahor tak, že hodnota P je 2,5 alebo menšia. Rozpočítanie nákladov sa vykoná s takto upravenou základnou zložkou.

V zrozumiteľnej reči to znamená, že ak nejaký podnájomník bude kúriť naplno pri otvorených oknách a jeho nameraná spotreba tepla bude napríklad  4x vyššia ako podiel špecifických nákladov  vykurovacieho priestoru zaplatí len spotrebu maximálne 2,5 krát vyššiu.

    Vyhláška vôbec nerieši problematiku nadstavbových  a podkrovných bytov s individuálnym vykurovaním cez ktoré neprechádzajú rozvody vykurovacej sústavy, pričom tieto byty sú vykurované prechodovým teplom cez strop spodných bytov s centrálnym vykurovaním. Rozpočítavanie nákladov uvedené v ustanovení § 5 sa týka len bytov s individuálnym vykurovaním cez ktoré prechádzajú rozvody.

 Vyhláška trestá vlastníkov bytov, ktorí si v snahe znížiť náklady za  energie inštalovali individuálny zdroj tepla (IZT). Po novom majú platiť 30% za základnú zložku. Dôvodom má byť prechodové teplo z bytov s centrálnym zdrojom tepla (CZT). Vyhláška však neberie v úvahu, že to platí aj opačne keď vlastníci bytov s dodávkou tepla z CZT v byte nebývajú a majú uzatvorené termostatické hlavice čím ochladzujú byty s IZT a nechávajú si byt vykurovať susedom s IZT.  

Ďalším legislatívnym nezmyslom je ustanovenie § 5 ods.2 podľa ktorého ak je napríklad v bytovom dome jeden byt s IZT  musia mať všetci  základnú zložku 30 % a spotrebnú zložku 70 % čo je zjavne v ich neprospech a v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1, podľa ktorého má byť základná zložka 60%!

  • 5 Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa podlahovej plochy  bytu a nebytového priestoru
  • Ak sú v objekte rozpočítavania aj byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním, cez ktoré prechádzajú spoločné rozvody vykurovacej sústavy, náklady na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 30 % a spotrebná zložka 70 % z celkových nákladov.

SVB často vedú paradoxne solventní vlastníci nadstavbových bytov vlastniaci niekoľko bytov, ktorí pomerové merače tepla sami nemajú, pretože  táto povinnosť sa na nich nevzťahuje a  po dohode so správcovskou spoločnosťou nútia ostatných vlastníkov bytov s centrálnym vykurovaním,  často dôchodcov na hranici chudoby, k inštalácii pomerových meračov tepla a finančne nákladného diaľkového odpočtu tak,  ako v prípade SVB Nevädza v Poprade. Ak sa nájde prehlasovaný vlastník, ktorý to na napadne, pri súčasnej legislatíve kedy musí žalovať všetkých vlastníkov bytov,  na súde  neuspeje.

 Ďalšou represiou  je schizofrenické prechodné ustanovenie  uvedené v § č. 13, podľa ktorého na jednej strane  rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti a na druhej strane  tie isté rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022, ktoré sú v rozpore s touto vyhláškou, sa uvedú do súladu s touto vyhláškou do 30. júna 2023.

Všetko v duchu „zelených mozgov“ ako v čase povinnej základnej vojenskej služby, kedy podľa §  č. 1. mal veliteľ vždy pravdu a v § 2 sa uvádzalo, že ak ju veliteľ nemá tak platí § č. 1.

Z praxe sú známe prípady, tak ako tomu bolo pri poslednom odpočte v jednom bytovom dome v Bratislave, že pri koncoročnom odpočte systém diaľkového odpočtu zlyhal a odpočty sa museli robiť manuálne čo spochybňuje finančne nákladnú investíciu do diaľkového odpočtu.

Viacerí vlastníci bytov na Slovensku, ktorí  nechcú dávať svoje peniaze na nezmyselné experimenty  sa rozhodli namiesto toho investovať do obnoviteľných zdrojov na ohrev TÚV.

Na jednej strane si znížili náklady na energie  no na druhej ich  štát núti k finančne nákladnému a pri zateplených bytových domov zbytočnému diaľkovému odpočtu pomerových meračoch tepla.

Vyhláška bývalého ministra hospodárstva im upiera právo slobodného rozhodnutia zbaviť sa finančne nákladných pomerových meračov tepla a teplo fakturovať tak ako v čase dnes zatracovaného socializmu kedy ešte v mnohom platil zdravý sedliacky rozum, teda  podľa plochy bytov a podľa koeficientov, čo síce vyhláška v § 6 pripúšťa ale len pre bytové domy s plochou do 500 m2.

Viaceré SVB alebo družstvá, ktoré nemajú mandátnu zmluvu so správcami, nemajú nainštalované pomerové merače tepla a ani to nemajú záujem. Sankcie za porušenie vyhlášky čl. 503/2022 Z.z. sú legislatívne nedoriešené, pretože sa vzťahujú len na správcovské spoločnosti a jednotlivcov z radov vlastníkov bytov, ktorí odmietnu pomerové merače nainštalovať. Už existuje precedens kedy SVB, ktoré nemá uzatvorenú mandátnu zmluvu a vyúčtovanie nákladov za energie a teplo si robí vo vlastnej réžii bolo úspešné na súde vo veci podanej žaloby, kde SVB vystupovalo ako odporca.

 

Na základe uvedených dôvodov podávame  návrh,  aby bol zákon  č. 657/2004 Z. z a jeho ustanovenie  § 18 ods. 4,   novelizovaný tak, aby z neho bola vypustená povinnosť  mať na vlastné náklady pomerové merače tepla ak si to vlastníci schvália.

V Poprade 1. 12. 2023

Za Asociáciu na podporu obnoviteľných zdrojov energie

František Bednár-podpredseda

Tel:+421 52 7722626, +421 903 142771

email: asociacia@obnovitelnezdroje.eu

https://obnovitelnezdroje.eu

 Prílohy:

  1. Návrh na novelu zákona č. 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike a vyhlášky č. 503 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 31. 1. 2023
  2. Žiadosť pána Mareka o stanovisko k implementácii vyhlášky č.503

Zdroje:

https://www.energie-portal.sk/Dokument/merace-tepla-stale-nemaju-vsetky-domacnosti-vlastnici-bytov-kritizuju-vyhlasku-urso-102840.aspx

https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/bytova-druzstva-v-trebici-nechteji-meraky-tepla.A150109_2129752_jihlava-zpravy_mv

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/meraky-tepla-jsou-k-nicemu-stoji-vic-nez-lide-za-teplo-usetri.A170126_122344_ekonomika_lve

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/merice-tepla-v-bytech.A150319_094422_domaci_zt

https://fb102.blog.pravda.sk/2023/01/26/hegerov-minister-hospodarstva-kerel-hirman-vyhlaskou-c-503-o-pomerovych-meracoch-tepla-z-decembra-2022-este-viac-prehlbuje-energeticku-chudobu-slovenskych-obcanov/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&qid=1548751944700&from=SK

 

Trafená hus zagágala – alebo za koho kope Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko! Pomerové rozdeľovače nie sú certifikovaným meradlom tepla, preto by mala Generálna prokuratúra prešetriť či sa nejedná o podozrenie z podvodu so spôsobením škody veľkého rozsahu

01.07.2024

Po medializácii prípadov spôsobených vyhláškou č. 503/2022 Z.z, ktorá upravila spôsob rozpočítavania tepla v bytových domoch za rok 2023 sa ozvali samozvaní odborníci a analytici, ktorí majú výhrady k ministerkou Denisou Sakovou avizovanej novele kontroverznej vyhlášky. V článku na objednávku správcovskými spoločnosťami založenej Asociácie [...]

Slovensko potrebuje namiesto vlády odborníkov vládu so sedliackym rozumom

15.09.2023

Po takmer štyroch rokoch chaosu a nekompetencie verejnosť očakáva, že voľby 30. septembra prinesú namiesto prázdnych a jalových rečí o podpore obnoviteľných zdrojov energie v čase energetickej krízy konečne aj reálne kroky k zrušenie nezmyselných zákonov a nariadení. Ako som sa presvedčil naši „odborníci“, ktorí vystriedali rozpadnutú vládu Eduarda [...]

VYSTRIEDA VLÁDU CHAOSU A NEKOMPETENCIE VLÁDA ZDRAVÉHO ROZUMU, KTORÁ UKONČÍ SVOJVÔĽU COLNÝCH ÚRADOV VOČI SAMOSPRÁVAM, KTORÉ V SNAHE ZNÍŽIŤ NÁKLADY INŠTALOVALI FOTOVOLTICKÉ ELEKTRÁRNE?

14.05.2023

O bizarnosti finančnej správy, aká neexistuje v žiadnom štáte EÚ, informoval portál FonTech v článku s názvom „Slovensko vytiahlo bizarnosť. Ak takto vyrábaš elektrinu cez fotovoltiku, musíš sa registrovať“ https://fontech.startitup.sk/slovensko-vytiahlo-bizarnost-ak-takto-vyrabas-elektrinu-cez-fotovoltiku-musis-sa-registrovat/a portál STATRITUP v článku [...]

Senátor J.D. Vance

Kompenzácia veku. Trump si za svojho viceprezidenta vybral senátora, ktorý ho označil za idiota

15.07.2024 21:27, aktualizované: 22:15

Niekdajší šéf Bieleho domu si vybral relatívne mladého volebného partnera: Vance má 39 rokov, čo je presne polovica Trumpovho veku.

Viktor Orbán v Moskve, Vladimir Putin

Namiesto ministrov úradníci. Orbán pre „mierové misie“ dostal od Eurokomisie košom

15.07.2024 20:52, aktualizované: 22:39

Zrušená bola tiež tradičná návšteva eurokomisárov v predsedníckej krajine.

medveď hnedý

Rumuni zavelili do útoku na medvede. Kvótu na odstrel radikálne navýšili

15.07.2024 20:40

V roku 2023 bolo povolených 220 odstrelov, dnes zákonodarcovia veľkou väčšinou hlasov tento počet zvýšili.

Donald Trump

„Strelec je dole! Strelec je dole!" „Nechajte ma obuť si topánky." Čo počas streľby hovorili agenti a Trump? Pozrite si prepis záznamu

15.07.2024 19:00

Ako zareagovala ochranka počas atentátu na Donalda Trumpa? Aké povely si vymieňali agenti Tajnej služby a čo hovoril exprezident?

František Bednár

Priniesol november 1989 skutočne slobodu a demokraciu?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 137784x
Priemerná čítanosť článkov: 4751x

Autor blogu

Kategórie